PROBLEMES DE SALUT AL CAMPUS D’HUMANITATS DEL RAVAL DE LA UB

Sobre l’Informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona,  la reunió amb l’inspector de Treball (11-VII-2013) i l’Acta relativa a la denúncia sobre Seguretat i Higiene a les facultats de Filosofia, Geografia i Història de la UB (5-IX-2013)

1. El reconeixement oficial de la malaltia

Tot i que al llarg dels darrers anys el CAT SALUT ha estat diagnosticant  l’existència de nou casos de lipoatròfia al Campus del Raval de la UB, només tres han estat reconeguts per la institució universitària i pels organismes oficials. El motiu d’això és que només es reconeixen els casos que han obtingut un “Comunicat d’accident de treball”, un informe que consigna que s’ha patit la malaltia en una data i en un lloc concrets.

Segons el Protocol d’Actuació sobre la Lipoatròfia de la Generalitat de Catalunya, revisat el 2013, ara ja no són les mútues (en el cas de la UB, la Mútua Universal) qui emet aquests informes (tal com haviA estat fent fins ara), sinó els mateixos serveis de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA). Així, doncs, ens trobem que actualment qui ha d’emetre aquests comunicats és qui continua negant l’existència de cap problema de salut laboral, tot i el resultat de l’Informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat i les resolucions de l’inspector de Treball que més endavant expliquem. Per posar-ne un exemple recent: al juliol del 2013 un treballador diagnosticat de lipoatròfia pel CAT SALUT va anar al Servei Mèdic d’Empresa-OSSMA (C. Adolf Florensa – 8) per demanar un volant per fer un seguiment a la Mútua Universal i la metgessa de Treball de l’Empresa, sense fer-ne una valoració del seu lloc de treball, va concloure que la seva malaltia no tenia res a veure amb les condicions ambientals a la seva feina. D’aquesta manera és impossible que es concedeixin els comunicats i que es reconeguin els casos reals de lipoatròfia.

D’altra banda, paradoxalment, les metgesses de la Mútua Universal tampoc no reconeixen la malaltia a treballadores que en aquests darrers anys han estat diagnosticades pel CAT SALUT. A més, algunes treballadores que pateixen lipoatròfia, que es queixen d’estar empitjorant, que han estat reconegudes amb un “Comunicat d’accident de treball” i que se’ls està fent un seguiment de la malaltia a la mateixa Mútua, reben com a resposta d’aquestes metgesses de la Mútua Universal que, lluny d’empitjorar, estan millorant. Segons l’Acta de l’Inspector de Treball (5-IX-2013), els resultats de vigilància de la salut per part del Servei Mèdic d’Empresa-OSSMA mostren que els tres casos de lipoatròfia reconeguts, els diagnosticats per la Mútua Universal, evolucionen favorablement i que no hi ha nous casos des de l’últim (amb data 26-VI-2011).

Atès que l’acompliment de les prescripcions imposades per l’inspector de Treball a l’OSSMA depèn només que es reconeguin més casos i que els casos empitjorin o no, i que qui “decideix” si hi ha més casos i si milloren o no són la Mútua Universal (encarregada de fer els seguiments) i l’empresa mateixa (l’OSSMA, o sigui la UB), es corre el perill de no veure resolt el problema mai.

Per aquests motius, ara com ara és vital la realització de la Nota Tècnica de Prevenció o Qüestionari NTP-380, a fi de desvelar els problemes reals de salut al Campus d’Humanitats del Raval.

 2. La reunió amb l’inspector de Treball

Un cop finalitzat l’Informe del Centre de Seguretat i Salut Laboral sobre les condicions ambientals laborals al Campus del Raval elaborat per tècnics de la Generalitat, el proppassat 11 de juny del 2013 tingué lloc una reunió entre l’inspector de Treball que porta la denúncia realitzada per les treballadores del Campus d’Humanitats del Raval de la UB; el cap de l’OSSMA; la tècnica de l’OSSMA encarregada de fer mesures  de les condicions ambientals al Campus del Raval; l’administradora del Campus; un delegat de prevenció del Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la UB –òrgan de representació que va tramitar la denúncia; una persona dels serveis jurídics de la UB; i un representant de la part social que és treballador del Campus del Raval, delegat sindical de la Coordinadora Obrera Sindical de la UB i coordinador de l’Associació ENSALUT (entitat promoguda per treballadores  de la mateixa Universitat de Barcelona que aborda els problemes ambientals i de salut pública de les instal·lacions de la UB amb l’objectiu, entre d’altres, d’assolir unes condicions ambientals i de salut laboral dignes). Aquesta reunió tingué com a objectiu explicar el contingut de l’Informe esmentat i concretar les actuacions que cal dur a terme. L’Informe és el resultat del procés engegat arran de la denúncia dels treballadors i les treballadores del Campus d’Humanitats del Raval a Inspecció de Treball.

Les actuacions necessàries, anotades per l’inspector al llibre de visites de l’OSSMA al final de la reunió, son les següents:

– Cal adoptar mesures correctores als voravius de les taules i mesures per evitar el contacte del cos amb aquests voravius al Punt d’Informació de la planta baixa.

Realització  de la Nota Tècnica  Protecció 380 garantint-ne una mostra suficient en el lloc i temps de treball. Termini: 3 mesos.

– Procurar valors d’humitat relativa òptims segons el Protocol d’Actuació sobre la Lipoatròfia a la Secretaria de Geografia i Història, a la planta baixa, a l’administració de la 2ª planta i al Punt d’Informació de la 4ª planta.

– Adoptar mesures de ventilació o altres per reduir els valors de CO2 al Punt d’Informació de la 4ª planta i a la administració de la 2ª planta.

– Remissió a l’actuant a través de la Mútua d’informació sobre l’evaluació mèdica dels casos diagnosticats.

– Com a mesura general, l’Empresa haurà de fer mesuraments mensuals d’humitat relativa i CO2 als llocs esmentats, i també mesuraments d’electromagnetisme a les oficines del soterrani de la Biblioteca.

– Paral·lelament, l’Empresa durà a terme el seguiment dels casos diagnosticats i dels nous que puguin aparèixer i, suposant que els resultats de Vigilància de Salut no mostrin milloria, adoptarà les mesures correctores necessàries, sobretot referent a la humitat relativa, que és el punt més sensible.

L’Inspector inicià la reunió esmentant l’informe elaborat per l’OSSMA en què es fa referència als punts en què l’Empresa ha estat treballant, com ara l’oferiment a les treballadores del Campus d’un canal de comunicació específic amb l’Empresa, a més a més dels ja existents, que són una bústia dels deganats per recollir suggeriments, l’assistència per part dels deganats de les visites que puguin realitzar les treballadores i la participació del Comitè de Seguretat i Salut, que ha posat un formulari a disposició de les treballadores, a través del Servei Mèdic d’Empresa-OSSMA (Adolf Florensa – 8), per comunicar qualsevol problema de salut laboral.

Des de l’Associació ENSALUT i la COS UB proposem articular un canal específic perquè tant treballadors com estudiants puguin adreçar les seves queixes, peticions i consultes sobre salut al Campus d’Humanitats del Raval. Un mitjà podria ser la creació de bústies per a qüestions de salut en totes les facultats de la Universitat de Barcelona. A més a més, l’Associació ENSALUT s’ofereix a rebre també aquestes queixes, peticions i consultes (o bé una còpia), i garanteix la confidencialitat de les persones que ho facin i que rebran tot el suport. L’OSSMA ja va incloure aquesta actuació al seu Pla d’actuació. Mesures proposades per a la prevenció de la lipoatròfia i la millora de la qualitat de l’aire interior de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història, amb data 14-VI-2011, però les bústies mai no han s’han instal·lat.

La part social (el treballador) va esmentar que encara no s’ha dut a terme,  entre les treballadores del Campus, la Nota Tècnica de Prevenció (NTP-380), el qüestionari dissenyat  per detectar els problemes de salut generats pel Síndrome de l’Edifici Malalt, una prescripció que l’inspector de Treball va fer a l’OSSMA al llarg de la seva primera visita al Campus (el 4-X-2012). Aquest qüestionari, repetim-ho, és fonamental per fer un diagnòstic acurat de les condicions ambientals al Campus i per detectar els problemes reals de salut que hi ha entre les treballadores.

Segons l’Empresa, hi ha un informe segons el qual els tres casos de lipoatròfia detectats han millorat. Ara bé, davant la falta de certificats mèdics que demostrin la millora de les treballadores, l’inspector de Treball va demanar que li fos adreçat aquest informe. La part social va proposar que les treballadores s’adrecessin al Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona (Pl. Eusebi Güell – 4, 08034; telf. 932 055 001) per completar la documentació.

 3. El Qüestionari NTP-380

El cap de l’OSSMA indicà que aquest qüestionari s’ha passat a totes les treballadores que han anat a fer-se la revisió mèdica al Servei de Prevenció d’Empresa de l’OSSMA (Adolf Florensa – 8), més de 90 persones, i que es va donar a tothom, a través del correu electrònic, l’opció de parlar amb Marta Diéguez, la metgessa del Treball del Centre de Seguretat i Salut que va rebre les visites de les treballadores al deganat del Campus, el 17 de desembre de 2012. La part social va objectar que no li va donar temps de visitar tothom. Com a treballadores, ens consta que el qüestionari que el Servei mèdic ha realitzat no és l’NTP-380, sinó un de propi que ha estat elaborat per a l’ocasió.

A pesar que el cap de l’OSMA afirma que els qüestionaris no s’han adreçat al Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat ja que, segons diu, no se’n desprenen problemes, l’inspector de Treball aclarí que de l’estudi elaborat pel Centre de seguretat i Salut sí que es desprèn que hi ha problemes i que les mesures preventives són insuficients, per tant com més elements per a l’anàlisi hi hagi millor. Atès el resultat de l’Informe del Centre, va dir que arreplegar més informació.

L’Empresa (OSSMA), es va mostrar reiteradament reticent a col·laborar, tot apel·lant a diverses qüestions que no complien amb l’objectivitat que el qüestionari exigeix, com l’anonimat. L’inspector de Treball reiterà que, tot i el temps passat i malgrat que l’Empresa afirma que no hi ha queixes de casos nous, el qüestionari s’ha de fer. Davant les reticències de l’Empresa, l’nspector de Treball va proposar alternatives per minimitzar el biaix (un biaix que es produeix pel fet que la gent vincula el qüestionari amb el reconeixement mèdic, per tant això s’han de separar) i la subjectivitat de les proves, la qual cosa implica fer el qüestionari d’una manera anònima i privada.

L’inspector de Treball va concloure que la prova s’havia de fer al propi centre de treball i en temps de treball, en un  període de 6- 8 setmanes.

 4. Condicions mediambientals al Campus del Raval de la UB

Pel que fa als nivells d’humitat relativa, punt fonamental per millorar les condicions ambientals tocant al problema de l’electricitat estàtica, segons mesuraments fets l’11-II-2013 pels tècnics de la Generalitat, a la planta baixa era del 41%, a la segona planta del 36% i a la tercera planta del 35%. Segons el Protocol d’Actuació de la Generalitat sobre la Lipoatròfia Semicircular, allà on es detecten casos de lipoatròfia els nivells d’humitat relativa han de ser superiors al 50%.

Els mesuraments fets per l’OSSMA i pel Centre de Seguretat i Salut de la Generalitat sobre la humitat relativa són força similars, però en el cas dels nivells de  CO2  són molt diferents. El límit de CO2 establert per la normativa és de 1.000 ppm (parts per milió), i l’OSSMA diu haver detectat entre 100 i 500 ppm. El Centre de Seguretat i Salut, en canvi, ha detectat nivells que van des dels 700 fins a més de 1.000 ppm. A la planta baixa, per exemple, hi ha 925 ppm, a la segona planta 956 ppm i a la quarta planta 1.062 ppm. L’inspector de Treball va preguntar què es pot fer per millorar la situació i l’Empresa va dir que s’han de ventilar les instal·lacions. La part social va apuntar que el percentatge de captació d’aire de l’exterior per part del sistema de climatització és mínim i que hauria de ser molt superior.

Quant als camps electromagnètics, ens trobem que l’Empresa només ha fet mesuraments del camp magnètic, no pas del camp elèctric. Segons l’Empresa, els seus mesuraments de camp magnètic són d’entre 0.12 i 0.23 µT (micro-tesles), però el Centre de Seguretat i Salut ha detectat una intensitat de 32 v/m (volts per metre) i de 34 µT a una oficina del soterrani de la biblioteca. Tot i que aquests valors estan dins de la normativa espanyola, hi ha una polèmica internacional sobre quins són els límits d’exposició recomanables. Per exemple, al Document de Consens del Grup de Treball sobre els camps electromagnètics del Col·legi de Metges d’Àustria aprovat el 3-III-2012 (www.covace.org/files/236_contES.pdf i www.salzburg.gv.at/infomappe-elextrosmog.pdf), els valors ≥0.4 µT i 10 V/m es consideren molt per sobre del normal i no recomanables. Amb tot, sense entrar en polèmiques, cal assenyalar la divergència entre els resultats dels mesuraments realitzats per l’Empresa i els dels tècnics de la Generalitat. Finalment, l’Empresa, ben lluny de reconèixer la validesa dels valors detectats pel Centre, afirmava que tornaria a fer els mesuraments amb altres aparells.

Les actuacions de l’Empresa al soterrani de la Biblioteca, segons l’administradora del centre, han estat posar una placa d’alumini galvanitzat (cal dir que el camp magnètic és gairebé impossible d’aïllar i que l’alumini galvanitzat no és gens efectiu), obrir una porta corredora a la sala general i modificar una part del sostre per un tema de ventilació. L’empresa no sembla concebre el fet de canviar les treballadores de lloc.

Els tècnics de la Generalitat no han fet proves per detectar tòxics de construcció. Aquestes proves es podrien dur a terme si el resultat del Qüestionari NTP-380 fos significatiu.

L’Inspector va fer un resum de les actuacions puntuals que l’Empresa està realitzant:

– Aplicació de material antiestàtic i tractament del terra amb productes antiestàtics.

– Canvi del mobiliari per elements que no tinguin parts metàl·liques.

– Recollida de cablejat a prop de les parets.

– Evitar el contacte del cos amb les vores agudes dels mobles.

La part social va objectar que el cablejat elèctric no s’ha reconduït i que continua passant per les regletes molt a prop de les treballadores i que sense una presa de terra o un terra conductor (recordem que la secretaria de Geografia i Història i la Biblioteca tenen terres aïllants) els materials antiestàtics com ara cadires o catifes dissipadores no són efectius.

En resum, l’inspector de Treball va esmentar alguns dels problemes que encara no s’han solucionat, com ara:

– Continua havent-hi vores agudes en els mobles.

– La humitat relativa està en alguns casos per sota del que assenyala el Protocol de la Generalitat.

– Hi ha un biaix a l’enquesta.

 5. Conclusions

L’Informe del Centre conclou que amb els casos coneguts i tenint en compte el cens de la Nota Tècnica de Prevenció (el qüestionari que s’ha de dur a terme en un termini de 3 mesos), que descobrirà si altres treballadores estan afectades o pateixen símptomes, sembla ser que hi ha insuficiència d’actuacions preventives. A més, sosté 1) que s’ha de mantenir la humitat relativa per sobre del 50%, 2) que s’ha de millorar la renovació de l’aire per rebaixar els nivells de CO2 i 3) que els nivells d’il·luminació (lux), que estan per sota del recomanable, també són millorables. De les 97 treballadores enquestades pel Centre, un 24% pateix sequedat d’ulls i un 20%, sequedat de gola.

Com a conclusió, és de vital importància que es faci el Qüestionari NTP-380 per esbrinar l’abast real dels problemes de salut al Campus del Raval de la UB. Però no es pot confiar només en el qüestionari, també és molt important, com diu l’inspector de Treball, que les treballadores s’adrecin al Servei Mèdic d’Empresa (OSSMA) i a la metgessa del Treball del Centre de Seguretat i Salut Laboral, Marta Diéguez, i que iniciïn els processos protocol·laris, sobretot a través de Salut Laboral. Es pot demanar al metge de capçalera que faci un petit informe amb la simptomatologia que es pateix, tot fent esment que hi ha un procés de denúncia a Inspecció de Treball. El metge l’adreçarà per fax a Salut Laboral, que cridarà la treballadora per fer un informe més acurat. Com en tots els processos, el nombre de treballadores que es manifestin i la quantitat de documentació i d’informes que es generi seran fonamentals per resoldre aquest presumpte greu problema de Salut Pública.

Finalment, tot i avaluar molt favorablement la tasca de l’inspector de Treball i del Centre de Seguretat i Salut, assenyalem la creixent dificultat per fer una avaluació objectiva de les condicions ambientals en vista dels actuals protocols institucionals.

I afegim que en l’àmbit de la Salut Pública la clau no son només els protocols, sinó la seva correcta aplicació o no. Per posar un exemple al marge del procés d’Inspecció de Treball: a la Facultat de Filosofia, als dos darrers anys, s’han detectat casos de tuberculosi. Doncs be, considerem que no s’han aplicat les mesures necessàries, perquè, entre d’altres coses, no s’han fet les proves de la tuberculina al personal del Punt d’Informació, que està en contacte directe amb totes les persones del Campus.   

Barcelona, 4 de desembre del 2013

 

Coordinadora Obrera Sindical de la Universitat de Barcelona Associació ENSALUT

 

PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA I L’EMANCIPACIÓ SOCIAL

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ

Coordinadora Obrera Sindical – Universitat de Barcelona

ub@sindicatcos.cat      /      cosub.wordpress.cos

 

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s