TransFormem UB (COS, CGT, PPA, APR): Programa d’acció

Dijous 27 d’octubre, vota’ns al comitè de PDI-l de la UB!!!

 • Formes part del professorat associat, col·laborador, lector, agregat interí o agregat? Tens una beca o contracte predoctoral o postdoctoral?
 • Saps que el dijous 27 d’octubre hi ha eleccions al Comitè d’Empresa de Personal Docent i Investigador laboral?
 • Saps que el Comitè d’Empresa de PDI-l és l’òrgan de representació de TOT el nostre col·lectiu, on hi ha prop de 3.000 persones que no tenim garantida la carrera acadèmica?

Som més de 2.000 precaris i precàries

Som el professorat i becaris en lluita

Volem TransFormar la UB!!!

Hem agrupat companys i companyes independents de tots els sectors del PDI laboral de la Universitat de Barcelona, junt amb persones implicades activament en la defensa dels nostres drets entre els col·lectius de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Confederació General del Treball (CGT), la Plataforma de Professors Associats (PPA) i l’Assemblea de Professorat Reclamant (APR). Tot plegat amb el nom TransFormem UB, que per raons de representativitat a la Mesa d’Universitats (t’ho expliquem més avall), presentem amb les sigles de la

CGT

que trobaràs a la papereta el dijous 27 d’octubre, dia de les eleccions (els membres de la qual reproduïm al final del programa).

A continuació et presentem el nostre programa complet i la llista de les persones que formem la candidatura.

PROGRAMA ELECTORAL DE TRANSFORMEM UB

COS / CGT / PLATAFORMA D’ASSOCIATS /

ASSEMBLEA DE PROFESSORAT RECLAMANT

Qui som?

Som el personal precari de la Universitat de Barcelona, professorat associat, doctorandes (becaris de recerca), professorat col·laborador, lectors i exlectors degradats a associats, investigadors postdoctorals, professorat agregat interí i agregat permanent, aquells a qui la UB maltracta any rere any, majoritàriament amb condicions laborals de misèria i sense possibilitats d’estabilització.

Què volem?

Volem transformar la universitat aprofitant la capacitat de negociació amb l’equip de govern que té el comitè d’empresa. De fet, pretenem obrir el comitè a totes les reivindicacions del PDI laboral, pressionar fins on calgui per eliminar les múltiples situacions de precarització laboral, lluitar per substituir l’actual model d’universitat per una altra de transparent, pública i de qualitat, inclusiva i participativa, que no segregui ningú per raons econòmiques i que defensi la igualtat i diversitat de gènere. Per a tot això cal un comitè d’empresa potent que, a nivell de condicions laborals, forci una negociació col·lectiva dins la UB i que alhora estigui a la Mesa d’Universitats per modificar el conveni col·lectiu del PDI laboral de les universitats públiques catalanes vigent des del 2006.

Necessitem la majoria absoluta, necessitem el teu vot!

Quins són els nostres eixos programàtics?

 

Precarització laboral

 • Aconseguir garantir la continuïtat de la carrera docent i investigadora de tot el PDI laboral. És prioritari encaminar l’acció del Comitè d’Empresa en aquesta direcció per exercir una pressió contínua (el que les assemblees decideixin) envers el rectorat, amb l’objectiu de forçar una negociació col·lectiva que acabi amb aquests greuges.
 • Modificar el Conveni Col·lectiu del PDI laboral de les universitats públiques catalanes, que va ser acordat per dos sindicats majoritaris amb la Generalitat i les universitats catalanes al final del 2006 (mai revisat) i que és causant de moltes disfuncions de la carrera acadèmica i suposa un obstacle majúscul per a la regularització del professorat associat contractat d’una manera inadequada.
 • Elaborar i fer efectiva la Relació de Llocs de Treball del PDI Laboral a què obliga la llei, negociada amb el Comitè d’Empresa de PDI-laboral, de manera que inclogui la previsió dels llocs de treball permanent que actualment ocupen professorat amb contracte temporal.
 • Complir la Directiva Europea 1999/70/CE (https://www.boe.es/doue/1999/175/L00043-00048.pdf ) pel que fa al “Principi de no discriminació (clàusula 4)”, el qual estableix que no es pot tractar els treballadors amb un contracte temporal d’una manera menys favorable que els fixos, i les “Mesures destinades a evitar la utilització abusiva dels contractes temporals (clàusula 5)” . Aquesta normativa, que la UB no respecta, s’havia de fer efectiva des del 10 de juliol del 2001 (article 2).
 • Exigir a l’equip de govern de la UB que doti de tots els llocs de treball que permet la normativa actual, és a dir, una taxa de reposició del 100% de les baixes, no del 50% que proposa la Generalitat. Amb aquest posicionament estem perdent la meitat dels llocs de treball estables possibles.

Lluitar per recuperar les prestacions socials per a membres del col·lectiu i les seves famílies (plans de pensions, matrícules a les universitats públiques, etc.) que s’han eliminat sistemàticament i sense cap compensació als últims anys.

 • Exigir una major representativitat de professorat temporal en Juntes de Facultat, Consell de Govern, Comissions delegades de Juntes de Facultat i de Consells de Govern, de Departament i seccions. L’escassa presència de professorat temporal fa que les problemàtiques específiques del col·lectiu siguin sistemàticament obviades i que es governi tenint com a model de professorat el professorat permanent, proporcionalment cada cop menor.
 • Exigir que la UB reconegui en el PDA la participació en projectes de recerca del Ministeri. Actualment el professorat temporal es veu relegat a l’equip de treball únicament per motius de temporalitat contractual.
 • Modificar la normativa de l’Escola de Doctorat, que exigeix que el primer cop que un professor dirigeix una tesi hagi de comptar amb la “tutela” d’un altre professor en codirecció; que exigeix sexennis per participar en tribunals de tesi, essent el sexenni un reconeixement que només pot assolir el funcionariat. Reivindiquem la presència de professorat laboral estipulada al Conveni Col·lectiu en els tribunals de concursos de places.
 • Exigir que la UB vetlli per la igualtat de drets en la reducció de docència per PDA i vers la discriminació que representa el coeficient d’hores PDA que s’aplica al professorat associat, diferent del que s’aplica al PDI permanent.
 • Exigir a la UB que el salari dels associats no sigui el mínim aplicable per llei, com ja es fa en d’altres Universitats del país, com a pas imperatiu previ a la implantació urgent s’un salari digne.

Reivindicacions per categories laborals

Què proposem per millorar les actuals condicions laborals

del PDI laboral?

PROFESSORAT ASSOCIAT

 • Treballar per acabar amb la situació de precarietat laboral que viu el professorat associat de la UB. Les bosses de precarització de la UB han passat de 1.600 a 2.000 persones en pocs anys. Aconseguir per a aquest col·lectiu una dignificació salarial, posar fi a la cronificació de la temporalitat i garantir la continuïtat de la carrera acadèmica.
 • Per això demanem la reobertura de les taules de negociació amb l’equip rectoral pel reconeixement i la regularització dels falsos associats. L’últim acord del CE amb l’equip de govern (estiu del 2016) no ha resolt gairebé res, ja que implica la millora salarial (menys de 1.000 € mensuals) de 25 de les prop de 2.000 persones falses associades. Entenem per fals associat qualsevol professor que imparteix assignatures que no tenen res a veure amb la feina que fa fora de la universitat, o que no tenen cap feina fora, que fan doctorat o bé que són doctors… ja que la UB està contractant només associats amb feina fora, encara que no tingui res a veure amb el que impartirà a la UB, per tant per a la UB aquests ja no són falsos associats. La regularització implica dur a terme els passos necessaris per articular la creació d’una nova figura laboral a partir de contractes dignes, estables, a temps complet i amb els mateixos sous, complements i condicions que el professorat permanent. Mentre aquesta nova figura laboral no sigui vàlida legalment, cal articular urgentment les mesures necessàries que, amb un caire temporal, permetin reeixir en l’aplicació de la dignificació laboral i salarial esmentada.
 • Treballar perquè no s’exigeixi, des de l’equip rectoral, més requisits de renovació dels associats fins que no es regularitzi la situació de tots els falsos associats.
 • Posar fi a la utilització fraudulenta de professorat associat per cobrir necessitats permanents en matèria de contractació de personal docent i assenyalar l’ús fraudulent i sistemàtic de la figura de l’associat en les substitucions. La substitució ha de ser remunerada en funció del contracte de la persona substituïda, i no amb el sou d’un associat.
 • Treballar i fer pedagogia perquè el professorat funcionari o amb contracte permanent a la UB prengui consciència de la situació de precarietat del PDI-laboral i hi estableixi relacions més justes i de suport.
 • Posar fi a la discriminació que representa el coeficient d’hores PDA que s’aplica al professorat associat, diferent del que s’aplica al PDI permanent. Per exemple, hi ha situacions de professorat associat contractat per fer 21 crèdits acadèmics en 480 hores –22,85h/c.a.–, mentre que un professor permanent fa com a molt 24 crèdits en 840 hores –35h/c.a. Això és degut a que el factor multiplicador per als associats sempre és fix, independentment del nombre d’alumnes matriculats a les assignatures.
 • Integració del professorat associat en el GRAD i el PDA.

 

DOCTORANDES (INVESTIGADORES PREDOCTORALS)

 • Unificar i dignificar el sistema de contractes predoctorals. La diversitat de programes d’ajuts predoctorals sovint provoca situacions de desigualtat i un calendari que no s’adequa a la realització del doctorat. Per això demanem que tot el col·lectiu gaudeixi del mateix estatus, que l’administració vetlli per uns ajuts dignes, i que s’eviti el treball fora de contracte a què ens veiem abocades a causa del desequilibri entre els programes d’ajuts i els programes de doctorat.
 • Gratuïtat en matriculacions i taxes. Tot i que alguns ajuts preveuen la cobertura de part de les matriculacions al programa de doctorat, moltes doctorandes ens veiem obligades a pagar una matrícula que, en la mesura que som treballadores de la universitat, no té sentit. Reclamem la cobertura de la matrícula independentment que l’ajut predocoral la prevegi o no.
 • Retribucions. Ens veiem forçades a acceptar salaris que no tenen res a veure amb la mitjana europea, i que ens condemnen a la precarietat. Les doctorandes som treballadores a temps complet, sovint superior a les 40 hores setmanals, i reclamem uns salaris dignes que reflecteixin el treball que exercim, com també una reducció de la jornada laboral que permeti dur a terme una conciliació familiar i social digna.
 • Inserció postdoctoral. Considerem summament necessària la creació de llocs de treball que puguin garantir l’ocupació laboral posterior al doctorat. Per això, reclamem que s’implanti clarament un programa d’ajuts postdoctorals, que ara mateix es limiten a contractes intermitents que no arriben a un any. També trobem necessari un pla de reposició de personal en centres i universitats, ja que cal garantir el relleu generacional en el col·lectiu docent.
 • Augment dels contractes i ajuts. En els darrers anys, s’han vist reduïts el nombre de contractes predoctorals dins de les diferents convocatòries, com també els ajuts complementaris a la investigació (per estades de recerca o assistència a congressos). D’aquesta manera moltes doctorandes es troben fent les seves investigacions sense cap tipus de finançament, abandonant sovint el programes per manca d’ajuts.

 

PROFESSORAT COL·LABORADOR

 • Garantir l’estabilització del professorat col·laborador temporal i la possibilitat de canviar a altres categories superiors del professorat col·laborador permanent.

 

PROFESSORAT LECTOR I EXLECTOR

 • Garantir la continuïtat de la carrera docent i investigadora mitjançant l’estabilització del professorat lector acreditat com a agregat o titular que ha finalitzat el contracte, inclòs aquell que un cop finalitzat ha estat degradat a associat, i aplicar-li les mateixes mesures que s’estan complint des de fa anys en altres universitats públiques catalanes: conversió automàtica del professorat lector terminal en professorat agregat interí.
 • Reincorporar immediatament al seu lloc de treball el professorat lector terminal acomiadat (“no-renovat”) des del curs 2011-12.

 

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS

 • Garantir la continuïtat de la carrera docent i investigadora dels investigadors postdoctorals mitjançant la seva estabilització com a professorat agregat o titular interí.

 

PROFESSORAT AGREGAT INTERÍ

 • Estabilitzar-lo definitivament com a professor agregat a partir de processos de promoció interna. És injustificable superar nombrosos concursos durant 10, 12 o 15 anys, per fer en molts casos les mateixes assignatures, sense tenir-ne garantida l’estabilització.

 

PROFESSORAT AGREGAT

 • Equiparar a tots els efectes la jerarquia dels agregats amb la dels titulars. Cal que la UB es manifesti equiparant el rang dels agregats al dels titulars a tots els efectes per evitar discriminacions dins els departaments (tria d’assignatures, obtenció de cursos sabàtics, participació en tribunals de concursos de places, etc.).
 • Articular els mecanismes necessaris per desenvolupar la promoció interna i estabilitzar definitivament el professorat agregat interí.
 • Respecte al caràcter vinculant de les acreditacions, defensem que totes les acreditacions han de ser vinculants, tant les del sistema AQU com les de l’ANECA.
 • Paralització del Pla Serra Húnter en els termes en què es dóna actualment.

 

Igualtat d’Oportunitats, Conciliació

i Diversitat de Gènere

 • Treballar pel reconeixement de la igualtat de gènere a la UB. Advoquem perquè la UB desenvolupi polítiques per aconseguir les mateixes oportunitats per a tothom, i per facilitar la compaginació dels temps i la mobilitat que exigeix el desenvolupament de la carrera acadèmica amb els temps de vida que exigeixen les cures de l’entorn afectiu i personal. Les dones tenen més dificultats per a fer carrera acadèmica, i mostra d’això és que a la UB els alts càrrecs estan ocupats majoritàriament per homes, tan sols el 37% dels càrrecs de l’equip rectoral actual són dones, i –segons les dades del 2015– només hi ha un 20.8% de catedràtiques d’universitat.
 • Per contribuir a la conciliació familiar de les treballadores i estudiants de la UB, demanarem la implementació en tots els campus de serveis de ludoteca (per a infants grans) i de bressol (per a més petits) per hores i abonaments, a preus populars, per donar servei al PDI, PAS i estudiants que ho necessitin o ho vulguin i que podria estar obert també a la gent del barri. Demanem una sala de lactància i banys amb canviadors per a nadons a cada facultat.
 • Acabar amb les discriminacions envers les professores associades que volen ser mares, que veuen en risc el seu lloc de treball en el moment en què es queden embarassades. Exigir la renovació dels seus contractes i la contractació de professorat substitut durant la baixa per maternitat (un dret que actualment no tenen reconegut). També que les professores que tenen infants menors a 5 anys, tinguin prioritat d’escollir horaris de docència.
 • Vetllar perquè la UB no permeti cap agressió masclista en aquesta institució. El CE s’ha de comprometre a donar suport i acompanyar a aquelles persones en situació de violència. El CE s’ofereix a treballar conjuntament amb la Unitat d’Igualtat i a vigilar el compliment del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe o d’orientació sexual.
 • Treballar perquè es respecti la diversitat de gènere a la col·lectivitat UB. La universitat ha de ser un lloc en el qual totes les opcions d’identitat de gènere, lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, transexuals i intersexuals, hi tinguin cabuda. Les bones pràctiques impliquen també el respecte dels drets humans, l’ètica en la convivència sobre la base de principis d’igualtat i la responsabilitat a l’hora de defensar el dret de la llibertat d’expressió i del respecte per la allò que classifiquem com a “diferència”.
 • Posar en marxa programes de formació per al PDI per tal d’oferir-los eines per dur a terme una docència i recerca amb perspectiva de gènere.

 

Participació: assemblees de PDI-lalboral

i funcionament del comitè d’empresa

 • Aconseguir que el Comitè d’Empresa estigui en constant contacte amb el PDI-laboral. Per tant potenciar que, en el major grau possible, les decisions que s’hi prenguin es vinculin a les decisions dels treballadors i assegurar que de la informació a què accedeixen els delegats dels treballadors en sigui informada regularment la plantilla.
 • Informar a la llista de correu del PDI-laboral de la convocatòria (data, hora i lloc) de reunions del Comitè d’Empresa i obrir aquestes reunions a tot el PDI-laboral de la UB, amb dret a intervenir-hi, a fer propostes i a ser votades assembleàriament per tots els assistents, de manera que aquestes reunions siguin decisòries i vinculants per al Comitè. D’altra banda, ens comprometem a mantenir dins l’àmbit del Comitè aquelles qüestions que afectin la privacitat de persones concretes respecte a determinades situacions que calgui resoldre i que considerem que no han de ser objecte d’un debat col·lectiu.
 • Dur a terme les reunions del Comitè d’Empresa d’una manera rotatòria pels diversos campus de la UB, a fi de facilitar la l’assistència a aquestes del professorat respectiu i de repartir equitativament els esforços de desplaçament dels membres que el componen.
 • Respondre afirmativament a les demandes que ens arribin per part del PDI-laboral de facultats concretes que vulguin exposar propostes o problemes al comitè perquè les reunions tinguin lloc allà on ens ho demanen.
 • Finalment, convocar assemblees presencials informatives, decisòries i vinculants per al Comitè d’Empresa davant de situacions d’una rellevància evident.

 

Transparència i universitat pública

 • Posar fi a l’opacitat absoluta que impera a l’hora de definir la distribució de places de PDI que es doten a la UB i assolir la màxima transparència en la presa de decisions dels diversos òrgans de la UB. Exigirem transparència absoluta a l’hora de distribuir crèdits, horaris i càrrega de treball entre el professorat.
 • Complir els Plans Directors 2009-12 i 2013-16 de la UB que elabora el Rectorat i que incompleix sistemàticament, en els quals es compromet, entre altres coses, a “Definir una carrera docent per mèrits que estableixi unes regles clares d’estabilització i promoció” (PD 2009-12, Eix de persones, objectiu 1.6. http://www.ub.edu/pladirector/ca/objectius.html) i PD 2013-16, Eix de persones http://www.ub.edu/pladirector/ca/2013_16_resultats/eix_persones.html); “1.2 Estabilització del professorat” dins d’una carrera acadèmica, en cooperació amb els centres i els departaments; “1.3 Reducció de les bosses d’acreditats (catedràtic, titular, agregat…)”; i “3.2 Aprovació de l’RLT del PDI”.
 • Difondre els motius de la denúncia del procés de privatització encoberta i de mercantilització a què està sotmesa l’educació pública universitària i emprendre les accions d’impugnació, denúncia i/o lluita pertinents. Treballar per posar fi a la transferència de recursos públics (personal docent, plans d’estudis, material…) de la UB a empreses privades. Als àmbits d’ensenyaments creats sobre la base de convenis establerts amb empreses privades, exigir que la UB posi com a requisit que les persones docents tinguin unes condicions laborals i salarials dignes, amb un sou mínim equiparable al del professorat lector.
 • Posar fi a la supressió gradual de línies horàries, graus i màsters públics de la UB per motius econòmics i polítics, amb les ciències socials i les humanitats com a víctimes paradigmàtiques.
 • Donar suport com a CE, si així es decideix majoritàriament, en totes les lluites dins la UB que s’emmarquin en el projecte programàtic acordat i a favor d’una universitat pública, d’obediència exclusiva a les necessitats de la majoria social popular catalana i no als poders econòmics, i integralment emancipadora.
 • Vetllar perquè totes les empreses subcontractades per la UB (per exemple als àmbits de l’hostaleria, la reprografia i els serveis de neteja i manteniment, etc.) mantinguin els seus treballadors i treballadores en unes condicions sociolaborals dignes, i rebutjar i denunciar públicament les empreses precaritzadores. Donem suport a la reintegració gradual d’aquests serveis a la Universitat de Barcelona.

Per totes aquestes raons, el 27-O agafa la papereta de la CGT i vota

TransFormem UB

COS / CGT / PLATAFORMA D’ASSOCIATS /

ASSEMBLEA DE PROFESSORAT RECLAMANT

La COS UB i l’APR hem acceptat que els delegats i delegades escollits el 27-O s’enregistrin com a CGT a fi que aquest sindicat disposi de prou delegats a la Mesa d’Universitats per tirar endavant l’actualització del conveni col·lectiu de les universitats públiques catalanes, signat per primera i única vegada el 2006 i que vergonyosament ha deixat de ser vigent des de l’any 2009 sense que els sindicats dominants hagin emprès cap acció per superar aquesta situació. Això significa que per votar la candidatura de TransFormem UB hauràs de triar la papereta de la CGT: allà hi veuràs els noms i cognoms de les persones candidates i la seva adscripció associativa. Més enllà de les sigles, l’objectiu rau a aconseguir guanyar la majoria al comitè d’empresa i potenciar des de la plataforma TransFormem UB (COS-CGT-PPA-APR) el moviment del PDI-laboral i la seva participació activa i directa al comitè d’empresa mitjançant assemblees, reunions i tota mena d’eines deliberatives i d’acció col·lectiva.

Coordinadora Obrera Sindical
https://cosub.wordpress.com

Confederació General del Treball
http://www.ub.edu/cgt/

Plataforma de Professors Associats
http://www.ub.edu/cgt/category/pdi-l-ub
https://associatsub.wordpress.com/

Assemblea de Professorat Reclamant
https://professoratreclamantub.wordpress.com/

Barcelona, 17 d’octubre del 2016

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a TransFormem UB (COS, CGT, PPA, APR): Programa d’acció

 1. Retroenllaç: Si vols guanyar, no et deixis enganyar!!! Butlletí de final de campanya (de la memòria dels peixos) | COS | secció sindical a la UB

 2. Retroenllaç: (TransFormem UB) Males notícies: sobre la constitució del comitè d’empresa del PDI-laboral | COS | secció sindical a la UB

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s