Salut laboral

El deure i l’obligació d’informar en matèria de salut laboral, com també els drets de consulta i participació de les treballadores i els treballadors pel que fa a les qüestions que afecten la seguretat i salut en el treball, estan previstos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

PLA D_AVALUACIÓ DE L’EDIFICI DE LES FACULTATS DE FILOSOFIA I DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2014)